ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАКОНИ И ПРЕБАРУВАЊЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

DOWNLOADS: - Patentcentar AD Skopje, Macedonia

АВТОРСКИ ПРАВА-ПРЕЧИСТЕН (pdf)

Download

Закон за индустриска сопственост (pdf)

Download

Закон за индустриска сопственост-измена (pdf)

Download

Членки на Мадридскиот систем (pdf)

Download

Земји потписнички на PCT системот (pdf)

Download

Земји членки на Хашкиот систем (pdf)

Download

WIPO Брошура (ENG) - Авторски права (pdf)

Download

WIPO Брошура (ENG) Индустриска сопств. (pdf)

Download

МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ БАЗИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ

 Директни пристапи до  домашните и меѓународните бази на податоци за пријавени и регистрирани патенти, трговски марки, индустриски дизајн и географски ознаки, односно ознаки на потекло.

⬇︎