патентцентар ад скопје

АВТОРСКИ ПРАВА И ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ


ПОДДРШКА  ВО ЗАШТИТАТА

НА ВАШИТЕ ПРАВА ОД

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ


Info@patentcentar.com

или: 

(02) 2469-499
HELPING TO PROTECT YOUR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

контакт/инфо & GOOGLE map

...30 години...поддршка во заштитата на вашите права од интелектуална сопственост...

Патентцентар АД Скопје обезбедува широко подрачје на услуги од областа на индустриската сопственост, авторските и сродните правa, како професонални и лиценцирани застапници, помагајќи им на нашите корисници во остварувањето на нивните права од интелектуалната сопственост, во земјата и странство...

... горди сме што можеме да објавиме дека во изминатите 30 години пруживме правна поддршка на повеќе од 4.500 домашни и странски компании, културни, образовни и научни институции, НВО-а  итн., како и на над 35.000 иноватори,  уметници, научници, писатели, новинари....

Услуги...

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

®

Домашна и меѓународна регистрација на патенти, трговски марки, индустриски дизајн и географски ознаки т.е. ознаки на потекло, вклучувајќи и административни/управни спорови во остварувањето и стекнувањето на правата од индустриска сопственост...


ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ?

Превземете брошура на W.I.P.O

АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

©

Авторизација/Регистрација и администрација на дела од областа на науката и уметноста, компјутерското програмирање, бази на податоци, мапи, технички цртежи и други дела предвидени во законот за авторското право и сродните права…*


*Согласно домашните закони, регистрацијата на авторските дела не е задолжителна, туку е овозможена и дозволена како практична алатка во нивната заштита.


...АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА?

Превземете брошура на W.I.P.O

ПРАВНА ПОМОШ И ЗАСТАПУВАЊЕ

Правна помош и застапување во договори и други форми на пренос, отстапување и аквизиција на правата од интелектуалната сопственост (регистрација на лиценцни договори), вклучувајќи прибирање и исплата на надоместоци остварени од пренос на интелектуалните права...

професионални и лиценцирани

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ

Бул. Кузман Ј. Питу 28-2 лок.8, Скопје


Координати за навигација:

41.988514, 21.449976

41°59'18.7"N 21°26'59.9"E


тел:

(02) 2469-499

(02) 2469-476

факс:

(02) 2469-886

е-пошта:

info@patentcentar.com


ЕДБ МК 4030990229628

ТРАН.СМЕТКА: 300000000198304

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА СКОПЈЕ30 Years...HELPING TO

PROTECT YOUR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS...
30 години...ПОДДРШКА ВО

ЗАШТИТАТА НА ВАШИТЕ ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ...

Google Map: За подобра и полесна навигација, притиснете на копчето GЕТ DIRECTIONS на мапата десно.

Координати за про-навигација:

41.988514, 21.449976

41°59'18.7"N 21°26'59.9"E

Patentcentar AD Skopje, Macedonia

Работно време:

Оваа веб страница е само за информативни цели.

Авторски права © 2019 Патентцентар АД Скопје.


ПАТЕНТЦЕНТАР АД  -  Политика на приватност.

Дел од фотографиите и графиките се по лиценца на Adobe Stock и GoDaddy

Нивното превземање и објавување е забрането без дозвола.